Odwiedziło nas:
110370 osób

ZABURZENIA ROZWOJU

EMOCJONALNO-UCZUCIOWEGO

DZIECI INFANTYLNE

OBJAWY:

 1. Reagowanie nieadekwatnie do sytuacji, brak umiejętności opanowania emocji zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Płaczliwość, obrażanie się, przejawianie agresji z błahych powodów.
 2. Mała samodzielność, uporczywe żądanie pomocy, ciągłe zwracanie uwagi na siebie. Wykazywanie nadmiernego przywiązywania do matki, obawa przed rozstaniem z nią. Przejawianie lęku w nowych sytuacjach.
 3. Zainteresowanie krótkotrwałe i powierzchowne.

 

WSKAZÓWKI DO PRACY:

 • wskazana terapia środowiskowa zmierzająca do zmiany nie tylko postępowania z dzieckiem, ale zmiany postaw rodzicielskich,
 • wsparcie w grupie powinno polegać na stwarzaniu sytuacji, w których dziecko doznaje emocji pozytywnych ( powodzenie, wygrana, aprobata wychowawcy i grupy ),
 • stworzenie wzorów postępowania w sytuacjach negatywnych ( przegrana, niepowodzenie), a następnie wprowadzenie dziecka w tego rodzaju sytuacje- stopniowe usamodzielnianie dziecka, powierzanie mu zadań indywidualnych i w ramach grupy,
 • odreagowanie napięć przez techniki plastyczne i muzykoterapię.

 

Źródło : Szkoła za rok PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - roczne przygotowanie do szkoły NOWA ERA

 

                                                                    Opracowała : Marlena Krasuska

 

 

 

 

 

FRAGMENTARYCZNE ZABURZENIA

FUNKCJI POZNAWCZEJ

ZABURZENIA MOWY I MYŚLENIA

OBJAWY:

 1. Nieprawidłowości wymowy (błędne wypowiadanie określonych głosek).
 2. Trudności w rozumieniuzwiązków zachodzących między faktami w interpretacji obrazków, w rozumieniu hisroryjek obrazkowych, w rozwiązywaniu zagadek, prostych rebusów, itp., co może być również spowodowane zaburzeniami funkcji słuchowych i wzrokowych.
 3. Trudności w rozumieniu instrukcji do gier, łamigówek, układanek, itp.

WSKAZÓWKI DO PRACY:

 • w przypadku zaburzeń wymowy konieczna jest porada specjalisty i ćwiczenia logopedyczne,
 • rozmowy z dzieckiem,
 • czytanie głośne i opowiadanie z podaniem wyjaśnień i sprawdzenie, czy dziecko zrozumiało, uzyskanie od dziecka wyjaśnień,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • ćwiczenia i zabawy wprowadzające różnego rodzaju ( wg użytku przedmiotów, materiału, koloru, kształtu, cech nadrzędnych),
 • obserwacja i objaśnienie zjawisk świata otaczającego ( przyroda, technika),
 • opowiadania treści przeźroczy, obrazków, filmów i ilustracji do przeczytanych przedtem bajek i opowiadań,
 • rozwiązywanie rebusów i zagadek.

 

Źródło: Szkoła za rok PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - roczne przygotowanie do szkoły NOWA ERA

 

                                                                         Opracowała: Marlena Krasuska

 

 

 

 

FRAGMENTARYCZNE ZABURZENIA

FUNKCJI POZNAWCZEJ

ZABURZENIA PERCEPCJI SŁUCHOWEJ

OBJAWY:

 1. Męczenie się przy słuchaniu dłuższych opowiadań i czytaniu, stąd kręcenie się, nieuważanie, szukanie obrazków ilustrujących treść opowiadania. Występują też trudności w uczeniu się na pamięć wierszyków i piosenek.
 2. Posługiwanie się prymitywnymi zdaniami przy opowiadaniu zdarzeń lub treści obrazków. Mały zasób słów, częste agramatyzmy.
 3. Udzielanie odpowiedzi na pytanie najchętniej jednym słowem lub prostym, krótkim zdaniem.
 4. Trudności w zabawach i ćwiczeniach rytmicznych.
 5. Trudności w zapamiętywaniu melodii, wierszyków i ich odtwarzaniu.

 

WSKAZÓWKI DO PRACY:

 • ćwiczenia w różnicowaniu dźwięków mowy ludzkiej przez powtarzanie głosek, określanie lub rozpoznawanie głosek na początku wyrazu, na końcu, wybrzmiewanie głosek kolejno w sylabach lub słowach trójgłoskowych,
 • zabawa w słowa: wymyślanie słów rozpoczynających się określoną głoską, szukanie rymu do podanego słowa,
 • zabawy i gry rytmiczne,
 • wzbogacanie słownika przez opowiadanie,
 • nauka wierszy, tekstów, ciągów słownych, np. dni tygodnia, liczby, nazwy miesięcy.

 

Źródło: Szkoła za rok PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO- roczne przygotowanie do szkoły NOWA ERA

 

                                                                       Opracowała : Marlena Krasuska

 

 

 

FRAGMENTARYCZNE ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH

ZABURZENIA PERCEPCJI WZROKOWEJ

 

OBJAWY:

 1. Słaba spostrzegawczość, dziecko patrzy i nie widzi.
 2. Opis oglądanej ilustracji ubogi na skutek dostrzegania małej liczby szczegółów, co utrudnia zrozumienie treści obrazka.
 3. Rysunki i układanki (mozaiki) według według wzorów geometrycznych niedokładne, często zmienione połączenie poszczególnych elementów ( przyczyną mogą być też zaburzenia lateralizacji).
 4. Spostrzeżenia wzrokowe źle lub słabo zapamiętywane, stąd utrudniona jest orientacja w nowym otoczeniu, przegrywanie w grach stolikowych ( loteryjki, lotto, itp.).

 

WSKAZÓWKI DO PRACY:

 • kierować spostrzeżeniami wzrokowymi dziecka, zwracać uwagę na różne szczegóły w otoczeniu,
 • zachęcać do rysowania, układania, konstruowania wg wzoru,
 • stosować ćwiczenia w odnajdywaniu takich samych obrazków, przedmiotów i różnych ich układów wśród innych podobnych, odnajdywanie różnic pomiędzy obrazkami, przedmiotami,
 • odwzorowanie graficznych układów, kształtów geometrycznych.

 

Źródło: Szkoła za rok PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO- roczne przygotowanie do szkoły. NOWA ERA .

                                                                             

                                                                                Opracowała: Marlena Krasuska

 

 

ZABURZENIA ROZWOJU RUCHOWEGO

NIEZRĘCZNOŚĆ MANUALNA ( MAŁA MOTORYKA )

OBJAWY:

 1. Brak w umiejętności samoobsługi. Czynności codzienne ( mycie, ubieranie się, jedzenie) są wykonywane powoli i niezręcznie.
 2. Nadmierne napięcie mięśniowe. Zbyt silny nacisk ołówka (kredki, długopisu). Linie rysunku grube, stąd częste przedzieranie kartki, łamanie kredki.. Ruchy ręki gwałtowne, mało płynne, często kanciaste również przy innych czynnościach, nie tylko rysowania. W rysunkach przeważają linie proste. Ruchy mało precyzyjne.
 3. Za małe napięcie mięśniowe. Linie rysunku nikłe, często ledwo widoczne. Linie proste są nierówne, faliste. Przeważają rysunki drobne i małe. Brak siły do wycinania nożyczkami. Słaba chwytliwość palców, częste wypuszczanie przedmiotów z rąk.
 4. Niewłaściwa koordynacja obu rąk, chętne posługiwanie się jedną ręką, druga raczej przeszkadza. Trudności przy zapinaniu guzików, wiązaniu sznurowadeł, wycinaniu, chwytaniu piłki.
 5. Zaburzona szybkość ruchów rąk, zwalnianie dla uzyskania dokładności, pogarszanie się precyzji przy przyspieszaniu.
 6. Trudności w nabywaniu automatyzmów ruchowych, zwolnione nabywanie wprawy w czynnościach ruchowych.

 

WSKAZÓWKI DO PRACY:

 • usamodzielnianie w czynnościach codziennych i samoobsługowych,
 • zachęcanie do rysowania, wycinania, majsterkowania,
 • malowanie farbami dużych kształtów lub pokrywanie dużych płaszczyzn farbami,
 • kolorowanie książeczek obrazkowych'
 • rysowanie przez kalkę techniczną,
 • zwracanie uwagi na precyzję, stopniowe przyspieszanie tempa pracy,
 • wycinanie po liniach prostych, łamanych, falistych,
 • ulepianki z plasteliny, modeliny, masy

Wszystkie ćwiczenia należy wielokrotnie powtarzać ze względu na małą wyćwiczalność w zakresie czynności ruchowych.

 

Źródło: Szkoła za rok  PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO -roczne              przygotowanie do szkoły. NOWA ERA.

 

Opracowała: Marlena Krasuska

 

 

 

ZABURZENIA ROZWOJU RUCHOWEGO

NIEZRĘCZNOŚĆ RUCHOWA CAŁEGO CIAŁA ( DUŻA MOTORYKA )

 

OBJAWY:

 1. Niechęć do włączania się do zespołowych zabaw ruchowych. Próby naśladowania innych dzieci, gdy nikt nie widzi.
 2. Ruchy mało płynne, nieskoordynowane, kanciaste, niezręczność w zabawie z piłką ( rzucanie, łapanie, kopanie).
 3. Nienadążanie za innymi dziećmi w biegu. Trudności w bieganiu na palcach, nie zawsze występuje umiejętność maszerowania  "w nogę".
 4. Z trudem opanowana jest umiejętność jazdy na rowerze, wrotkach czy łyżwach.

 

WSKAZANIA DO PRACY:

 • różne rodzaje gier z piłką, ping - pong, skakanka, gry w klasy,
 • ćwiczenia na równoważni, drabinkach,
 • udział  w różnego rodzaju zawodach z dziećmi o podobnych możliwościach ruchowych,
 • zachęcanie do udziału w grach i zabawach, zachęcanie do pływania,
 • dbanie o motywację, zachęcanie, chwalenie,
 • regulowanie negatywnych ocen rówieśników.

 

Źródło: Szkoła za rok  PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - roczne                            przygotowanie do szkoły. NOWA ERA.

Opracowała : Marlena Krasuska

 

 

 

RECEPTA NA DOBRĄ WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI

 

 • staraj się poznać dziecko i jego rodzinę;
 • zapoznaj rodziców z prawami ich dzieci w przedszkolu;
 • w rozmowach z rodzicem bądź szczera, komunikatywna, otwarta;
 • podczas rozmowy z rodzicami  precyzyjnie formułuj myśli;
 • przed rozmową z rodzicami przemyśl formę i treść rozmowy, dobierz odpowiedni czas i miejsce rozmowy;
 • chcąc przekazać złe wiadomości o dziecku, zacznij od wyszukania jego pozytywnych cech;
 • wszelkie wiadomości staraj się przekazywać w sposób spokojny, zrozumiały dla rodzica;
 • nie możesz myśleć,że zawsze masz rację i że wszystko wiesz;
 • mów głośno i stanowczo o swoich wymaganiach, oczekiwaniach, życzeniach, tak aby były one znane i zrozumiałe dla rodziców;
 • bądź elastyczna, otwarta na zmiany i ciekawe propozycje od rodzica, utarte schematy można przecież zmieniać;
 • uważnie obserwuj, słuchaj, odczuwaj, poszukuj;
 • w przypadku krytyki ze strony rodzica nie obrażaj się, przemyśl wszystko spokojnie, przeanalizuj zarzuty;
 • na bieżąco monitoruj postępy dzieci, tak aby rodzic mógł być informowany o postępach i problemach dziecka;
 • nigdy nie zostawiaj rodzica z problemem, zawsze oferuj pomoc, pokazuj sposoby radzenia sobie z nimi;
 • pamiętaj, że dystans między nauczycielem i rodzicem można zmniejszyć , co prawda wymaga to wiele trudu, ale zawsze warto próbować.

Źródło: INTERNET                                                    Opracowała: Marlena Krasuska

Realizacja Bajkowestrony.pl

Do góry